Pretraživanje multimedija

Aplikacija nudi i mogućnost pretraživanja obradjenih entiteta. Pretraživanje je moguće na osnovu jednostavnog upita, odnosno unosom teksta za koji pretražujemo arhivu ili složenim pretraživanjem, gde se navode konkretne vrednosti pojedinih atributa koje želimo da dobijemo u rezultatu pretrage. Rezultat pretrage prikazuje sve entitete koji zadovoljavaju zadate kriterijume, a takodje nudi i pregled rezultata po tipovima dokumenata

Cultural Digital Archive je web aplikacija namenjena katalogijzaciji kulturnih dobara. Omogućava opis kulturnih dobara u skladu sa CCO standardom, pretraživanje i pregled arhiviranih dobara. Takodje, nudi mogućnost arhiviranja digitalnih dokumenata (tekst, video, slika, itd.) obradjenog entiteta. Aplikacija je multijezična.

Upravljanje privilegijama za korisnike

Program nudi mogućnost korišćenja sa različitim pravima i privilegijama, u zavisnosti od grupe kojoj korisnik pripada. Grupa korisnika sa potpunim privilegijama ima mogućnost kreiranja novih entiteta, modifikaciju i brisanje postojećih, dodavanje, menjanje i brisanje dokumenata, kao i pretraživanje, zatim postoji grupa korisnika koja može samo dodavati nove i pretraživati i pregledati postojeće entitete i dokumente, kao i grupa korisnika koja može samo pregledati postojeću arhivu entiteta i dokumenata.

Takodje, program nudi potpunu kontrolu nad definisanjem uloga i privilegija, te administrator programa može definisati i druge grupe i prilagoditi njihove uloge i privlegije u zavisnosti od potrebe korisnika.

CCO standard

Katalogizacija kulturnih dobara u skladu sa CCO standardom, predvidja opis bitnih elemenata objekta, odnosno entiteta koji se opisuje. Za odredjene atribute postoje i predefinisane vrednosti. Korisnici sa odgovarajućim privilegijama mogu menjati i dopunjavati ove predefinisane vrednosti, definisati hijerarhijske veze izmedju njih i drugo.

Opis entiteta organizovan je u skladu sa CCO standardom i podeljen na celine, radi lakšeg unosa. Celine su logički definisane i u okviru svake celine unose se vrednosti nekoliko atributa. Neki od atributa su opisni i korisnik unosi tekst koji opisuje zadati atribut, dok drugi atributi imaju predefinisane vrednosti i korisnik bira vrednosti iz ponudjene liste. Takodje, ukoliko korisnik ima privilegije za dodavanje novih vrednosti atributa, može unositi i nove predefinisane vrednosti. Pregled unetih vrednosti za entitet koji se obradjuje uvek je vidljiv sa desne strane i omogućava korisniku lakše praćenje unosa.