Osnovne funkcionalnosti
  • Katalogizacija proizvoda
  • Evidencija kupaca i dobavljača
  • Ulaz proizvoda (prijemnice)
  • Izlaz proizvoda (otpremnice, računi)
  • Praćenje stanja magacina (lager)
  • Nivelacije
  • Kalkulacija prodajne cene
  • Finansijski pregled
Itemer je program za katalogizaciju sa osnovnim računovodstvenim funkcionalnostima. Program je namenjen manjim i srednjim preduzećima, nezavisno od njihove delatnosti. Jednostavno se može prilagoditi specifičnim potrebama preduzeća, odnosno može se proširiti dodatnim kalkulacijama i obračunima.

Višekorisnički rad i privilegije

Prilagodjen je radu sa više korisnika, koji imaju strogo definisana prava pristupa. Rad programa se može pratiti preko pregleda dnevnika..

Rad sa kasom

Postojeće ekstenzije programa su IteCalc koji predstavlja funkcionalnosti kase za maloprodaju, nudi rad sa bar kod čitačem i mogućnost priključenja na eksterni displej i keš boks, kao i IteAdmin koji nudi mogućnost administracije podataka i održavanje i oporavak baze podataka.

Program poseduje višejezičnu podršku i mogućnost povezivanja sa gotovo svim već postojećim informacionim sistemima klijenata. Itemer je veoma jednostavan za upotrebu zbog funkciolanosti svog interfejsa.