Podešavanja prema vašoj mlekari

Program nudi mogućnost prilagodjavanja i konfigurisanja podataka radu mlekare. Pre svega unos osnovnih podataka o vašoj mlekari i izgled dokumenata i izveštaja koji se kreiraju, kao i način obračuna otkupa mleka, isplate premija i isplate stimulacija.

Milk-Maid je program projektovan da automatizuje i ubrza procese koji se odvijaju u mlekarama smanjujući vreme potrebno za administriranje i obavljenje svakodnevih poslova na minimum, poštujući specifičnost mlekarstva i važećih zakona. Svrha programa je da u što većoj meri pomogne da se svakodnevni posao obavlja sa što manje zastoja i što više kontrole u svakom procesu koji se odvija u mlekari, od proizvodjača mleka do proizvoda pogodnog za upotrebu.

Proizvodjači

Softver sadrži kompletnu listu svih proizvodjača i potrebnih podataka o proizvodjačima (osnovni podaci o proizvodjaču, broj muznih grla, trenutna masnoća mleka, poslednji otkup i dr.). Za svaki otkup od proizvodjača čuvaju se podaci o otkupu, kao što su količina mleka, koje je masnoće, vreme dopremanja u mlekaru i ostalo. Takodje, prate se i finansije vezane za svakog od proizvodjača, detaljan pregled potraživanja, dugovanja i avansa.

Otkup mleka

Upotrebom Milk-Maid programa, potpuno je olakšan i automatizovan otkup mleka. Korisnik može evidentirati i pregledati otkupe mleka od individualnih proizvodjača sa svim potrebnim podacima, kao što su količina, masnoća, cena masne jedinice, cena litre i drugo. Obračun otkupa mleka se automatski izračunava i prebacuje u finansijski deo proizvodjača. Pored toga, u zavisnosti od podešavanja izračunavaju se i premije i stimulacije proizvodjača. Program, takodje, nudi pregled raznih statistika, ukupnog otkupa, po proizvodjaču ili mestu i sl.

Proizvodnja u mlekari

Program omogućava vodjenje evidencije o svim zaposlenima i radnim smenama, koje olakšavaju praćenje procesa proizvodnje, odnosno ulaza i izlaza proizvoda iz magacina. Moguće je ažurirati listu proizvoda, ulaze i izlaze gotovih proizvoda iz magacina, fakturisati izlaz iz magacina, izvršiti otpis gotovih proizvoda i dr.

Takodje, program vodi evidenciju o kupcima proizvoda mlekare, njihovim uplatama, načinima plaćanja, dugovanjima, finansijskom stanju kupca i ostalom. Moguće je kreirati, modifikovati ili obrisati izlazne fakture.

Program evidentira i podatke o ambalaži, kao što su nabavka ambalaži, zaduženja i razduženja kupca za ambalažu, rashod ambalaže i ostalo, sadrži i deo za evidenciju transportnih linija i transportnih vozila. Transportne linije proizvoda pružaju mogućnost mlekari da vodi evidenciju kojim linijama i na kojoj udaljenosti se transportuju proizvodi. Transportna vozila se mogu zaduživati gotovim proizvodima mlekare ili razdužiti. Program po potrebi automatski generiše otpise gotovih proizvoda i rashod ambalaže.