Tehnologije

Mv.net rešenje je implementirano korišćenjem Microsoft alata u programskom jeziku C# i .net frameworku 3.5 a oslanja se na postojeću Oracle bazu u trenutnom informacionom sistemu AS Osiguranja.

ASO mv.net

ASO mv.net je web proširenje trenutne funkcionalnosti informacionog sistema implementiranog u Adriatic Slovenica osiguravajućem društvu. Napravljen je sa ciljem da podrži novi zakon Republike Srbije u kome se zahteva komunikacija i provera serijskih brojeva i statusa polisa sa informacionim sistemom Udruženja Osiguravača Srbije (UOS). Time se omogućava lakša kontrola toka polisa i smanjuje mogućnost grešaka. Implementirana je i podrška za novouvedeni način obračuna premija korišćenjem sistema bonusa i malusa čime se svaka sledeća premija uvećava nepažljivim vozačima, dok se primereni vozači nagrađuju smanjenom premijom za narednu polisu.

Funkcionalnosti

  • kreiranje i evidentiranje polise na UOS service-u i u ASO bazi
  • informativni izračun premije pre kreiranja polise
  • štampanje polise i dodeljenog registarskog broja od strane UOS-a
  • uvođenje novih i ažuriranje podataka o postojećim osiguranicima
  • uvođenje novih i ažuriranje podataka o postojećim motornim vozilima
  • dostavljanje izveštaja o kreiranim polisama u xml formi putem UOS service-a sa ciljem kompletiranja polisa
  • dostavljanje izveštaja o štetama u xml formi putem UOS serice-a sa ciljem evidentiranja u bazu šteta kako bi se osiguraniku pravilno izračunala sledeća premija u odnosu na novouveden bonus/malus sistem