4meetingBillans

Billans je inovativna web računovodstvena aplikacija, napravljena sa ciljem unapređenja poslovanja, automatizacije biznis procesa i povećanja profita malih i srednjih preduzeća. To je jedinstveno cloud rešenje, bazirano na SaaS modelu (softver kao usluga), koje pored standardnih računovodstvenih modula, uvodi i objedinjuje i druge aspekte poslovanja, uspostavljajući jedinstven system, sa visokim stepenom sigurnosti.

  • Više o Billansu možete saznati ovde
dotnet 2.0 sql server

Banka Koper

Aplikacija Skrbnik omogućava sprovodjenje nadzora nad radom uzajamnih zajedničkih fondova, penzionih fondova i investicionih kompanija. Svi podaci o stanju portfelja, prometu investicija, uplatama, isplatama i podaci o ostalim transakcijama koje utiču na obračun vrednosne jedinice (VEP), se prenose izvodjaču nadzora sa udruženja za upravljanje. Aplikacija omogućava upis podataka, koji su osnova za procenu, sa strane izvodjača nadzora, zatim obračun, procenu, uporednu analizu vrednosti sa strane udruženja za upravljanje i skrbnika. Ona takodje uključuje i sve potrebne izveštaje.

visual basic 6.0oracle

Skrbniške banke

Softver namenjen za efikasnu podršku poslovanja investicionih fondova i upravljanju odnosa sa klijentima. Omogućava jednostavan prenos, evidentiranje i praćenje podataka o prispelim uplatama i izvršenim isplatama, poštujući pravila koja važe za planove uplata i isplata, konverziju uplata u investicione jedinice, izračunavanje provizije i izveštavanje (transakcije, uplaćena sredstva, nerasporedjene uplate).

dotnet 1.1 oracle

Web FundWeb Fund

WebFund je web aplikacija namenjena klijentima investicionih fondova. Program omogućava kreiranje pristupnice, unos zahteva za isplatu i pregled transakcija na siguran način, zaštićen digitalnim sertifikatom. Digitalni sertifikat zamenjuje potpis klijenta, tako da klijent može koristiti ove funkcionalnosti preko Interneta. Najinteresantniji deo za klijente, svakako je mogućnost da pregledaju svoje podatke i stanje, jer se vrednosti imovine ažuriraju svakodnevno.

dotnet 2.0 sql server

eDZUeDZU

eDZU je web aplikacija koja olakšava komunikaciju izmedju učesnika investicionih fondova: klijenata, brokerske kuće, banke i ostalih (skrbnik, DZU, administrativne storitve, borzna hiša). Omogućava definisanje i razmenu poruka, zadataka i dokumenata izmedju učesnika u skladu sa definisanim ulogama, tokovima i statusima učesnika, poruka, dokumenata. Program, takodje omogućava i više vrsta notifikacija korisnika (online, email, SMS...)

dotnet 3.5 sql server

ASO MV.NetASO MV.Net

ASO mv.net je web proširenje trenutne funkcionalnosti informacionog sistema implementiranog u Adriatic Slovenica osiguravajućem društvu. Napravljen je sa ciljem da podrži novi zakon Republike Srbije u kome se zahteva komunikacija i provera serijskih brojeva i statusa polisa sa informacionim sistemom Udruženja Osiguravača Srbije (UOS).

  • Više o ASO mv.net možete saznati ovde
dotnet 3.5oracle

AS informacioni sistemAS informacioni sistem

Više informacija o AS informacionim sistemima moći ćete pročitati ovde uskoro.

oracle

GtradeSTS - Simulation of trading strategies

STS predstavlja softverski alat koji olakšava rad na finansijskim tržištima. Aplikacija simulira trgovanje. Omogućava unos željenih parametara i asinhrono izvršava simulaciju i indikaciju napretka procesa. Rezultati dobijeni simulacijom se mogu statistički obraditi i prikazati grafički ili tabelarno. Takodje, rezultati simulacije se mogu eksportovati ili importovati u odgovarajući XML format.

dotnet 3.5 sql server 2008

GtradeGTrade

GTrade je windows program koji pruža efikasnu podršku u procesu ulaganja u investicionino zlato. Poseduje pregledne mehanizme unosa prispelih uplata, isplaćenih sredstava, knjiženja, kao i praćenje stanja ulagača uz izradu propratnih izveštaja.

dotnet 3.5 sql server 2008